Generalforsamling
 
Tirsdag den 26. februar 2019 kl. 19:30
i Dragør Sejlklub
 
 
Dragør Sejlklubs medlemmer indkaldes herved til generalforsamling med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed og bestyrelsens planer for den kommende sæson
3. Aktiviteter og planer for det kommende år
4. Det reviderede regnskab, herunder regnskab for eventuelle fonds, fremlægges til godkendelse
5. Fastsættelse af kontingenter og indmeldelsesgebyr
6. Behandling af eventuelle forslag
7. Valg af formand og de øvrige bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 5
8. Valg af udvalg
9. Valg af revisorer
10. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen (sendes til formanden) i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Forslag fra såvel bestyrelse som medlemmer skal ligge til eftersyn på klubbens hjemmeside (www.dragoersejlklub.dk) sidste 4 dage inden generalforsamlingen. Der er ikke modtaget forslag.
Ændringsforslag til fremsatte forslag kan behandles på lige fod med fremsatte forslag.
Intet forslag under eventuelt kan vedtages.
Der bliver serveret kaffe og kage. 
 
 
På gensyn, Bestyrelsen