LOVE OG VEDTÆGTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRAGØR SEJLKLUB

Stiftet 12. september 1922

 

 

Medlem af:

Dansk Sejlunion – Dansk Idrætsforbund

og underkastet deres love og vedtægter


LOVE FOR DRAGØR SEJLKLUB

 

 

§ 1.

 

Klubbens navn er Dragør Sejlklub.

Klubbens hjemsted er Dragør. 

Klubbens formål er at afholde kapsejladser samt at arbejde for sejlsportens fremme og sikkerhed til søs.

Klubben har en ungdomsafdeling med egne vedtægter.

Klubben er upolitisk.

 

§ 2.

 

Dragør Sejlklub optager medlemmer efter indgivelse af skriftlig begæring.

Der optages tre medlemstyper: ungdom, senior solo og senior par.

Medlemskab skal ikke godkendes af bestyrelsen.

Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer og sådan en udnævnelse er en ren æressag og påvirker ikke kontingentet. Bestemmelse herom tages i hvert tilfælde på en generalforsamling.

Klubben har derudover en række livstidsmedlemmer.

Medlemmer har ubeskåret adgang til alle klubbens arrangementer og faciliteter. 

Et medlemskab træder i kraft, når et medlem har indbetalt det til enhver tid af generalforsamlingen fastsatte kontingent. Nye medlemmer betaler herudover et af generalforsamlingen fastsat indmeldelsesgebyr.

Et nyt medlem skal have udleveret et eksemplar af klubbens love og vedtægter eller henvises til klubbens hjemmeside, hvor disse findes

 

§ 3.

 

Ethvert fartøj, som efter bestyrelsens skøn ikke forefindes i yachtmæssig og sødygtig stand, kan nægtes tilladelse til at føre DS-stander, samt plads ved Nordre Mole, og kan ikke betragtes som tilhørende Dragør Sejlklubs flåde.

 

§ 4.

 

Medlemskontingent opkræves for alle medlemskategorier en gang årligt, og betalingen forfalder i januar måned.

Størrelsen af kontingentet fastsattes sammen med gebyr for indmeldelse på generalforsamlingen ved almindeligt stemmeflertal.

Såfremt kontingent ikke, er betalt senest 2 måneder efter opkrævning, kan bestyrelsen slette vedkommende som medlem. Ønsker vedkommende atter at blive optaget som medlem inden for 2 år, må restancen og nyt indmeldelsesgebyr betales.

 

 

§ 5.

 

Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på 7 medlemmer, hvoraf mindst 4 skal være aktive sejlere.

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen.

Valg til formand og de øvrige bestyrelsesposter gælder for 2 år. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformænd, kasserer og sekretær.

§ 6.

 

Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år så vidt muligt i februar måned og indkaldes med 8 dages skriftlig varsel

Stemmeret ved generalforsamlingen er kun for medlemmer, der ikke er i kontingentrestance. 

På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen omfatte følgende punkter:

  1. Valg af dirigent

  2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed og bestyrelsens planer for den kommende sæson

  3. Aktiviteter og planer for det kommende år

  4. Det reviderede regnskab, herunder regnskab for eventuelle fonds, fremlægges til godkendelse

  5. Fastsættelse af kontingenter og indmeldelsesgebyr

  6. Behandling af eventuelle forslag

  7. Valg af formand og de øvrige bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 5

  8. Valg af udvalg

  9. Valg af revisorer

  10. Eventuelt

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Forslag fra såvel bestyrelse som medlemmer skal ligge til eftersyn på klubbens hjemmeside sidste 4 dage inden generalforsamlingen.

Ændringsforslag til fremsatte forslag kan behandles på lige fod med fremsatte forslag.

Intet forslag under eventuelt kan vedtages.

 

§ 7.

 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 8 dages skriftlig varsel, når bestyrelsen finder anledning hertil, eller efter skriftlig begæring af mindst 10 medlemmer, eller, såfremt antallet af medlemmer er under 30, af mindst en tredjedel af samtlige medlemmer med opgivelse af forhandlingspunkter. 


 

 

§ 8.

 

På enhver generalforsamling sker alle afstemninger ved simpelt stemmeflertal.

Forandring i lovene kan dog kun ske med mindst 2 tredjedele af de afgivne stemmer.

Såfremt 10 medlemmer forlanger det, foretages skriftlig afstemning, ellers ved håndsoprækning.

 

§ 9.

 

Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden.

Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden eller på begæring af 2 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når der er mødt 4 medlemmer.

I tilfælde af stemmelighed, gør formandens stemme udslaget.

Over alle forhandlinger vedrørende klubben, fører sekretæren protokol (evt. i form af referat).

 

§ 10.

 

Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem, når 75% stemmer herfor.

 

§ 11.

 

Klubbens regnskabsår er 1. januar – 31. december.

Senest 8 dage før den ordinære generalforsamling skal regnskabet fremlægges af revisor.

 

§ 12.

 

Klubbens midler anbringes på klubbens konto i bank, hvorover der kan disponeres af formanden og kassereren hver for sig.

Til væsentlige dispositioner kræves bestyrelsesbeslutning.

I øvrigt tegnes klubben økonomisk af formanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem.

Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kan kun foretages efter herom i hvert enkelt tilfælde       truffet generalforsamlingsbeslutning.

For klubbens eventuelle økonomiske forpligtelser hæfter alene klubbens formue, hvorfor solidarisk ansvar ikke kan gøres gældende over for medlemmerne personligt.

 

§ 13.

 

Udmeldelse af klubben og adresseforandring skal skriftlig meddeles kassereren.


 

§ 14.

 

Klubbens ophævelse kan ikke vedtages, når mindst 75% af medlemmerne stemmer imod på en med dette punkt på dagsordenen indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

l tilfælde af klubbens ophævelse, skal dennes midler likvideres og/eller overdrages til Dansk Sejlunion.

 

§ 15.

 

Disse love træder i kraft den 1. marts 2017.

BESTYRELSEN

for

DRAGØR SEJLKLUB


VEDTÆGTER FOR

DRAGØR SEJLKLUBS UNGDOMSAFDELING

 

 

§ 1.

 

Ungdomsafdelingen i Dragør Sejlklub består af en række udvalg, der kan repræsentere forskellige bådtyper, som alle refererer til afdelingens ungdomsleder. Udvalgene er underudvalg til Dragør Sejlklub og derved tilknyttet Dansk Idrætsforbund, Dansk Sejlunion og Danske Sejlklubbers junior-organisationer og underkastet deres love.

Afdelingen har til formål at arrangere kapsejladser samt gennem undervisning at arbejde for ungdommens uddannelse i sejlsport og herigennem at medvirke til opdragelse i en sund interesse.

 

§ 2.

.

Der skal gennem forældre eller værge indgives skriftlig begæring om optagelse på en af Dragør Sejlklubs bestyrelse godkendt formular. Dragør Sejlklubs bestyrelse og udvalgets ledere afgør, om optagelse kan finde sted.

Et nyt medlem skal have udleveret et eksemplar af Dragør Sejlklubs love samt afdelingens vedtægter.

 

§ 3.

 

Størrelsen af kontingenter fastsattes af Dragør Sejlklubs generalforsamling.

 

§ 4.

 

Medlemmer af ungdomsafdelingen har som alle øvrige medlemmer af Dragør Sejlklub adgang til generalforsamlingen, men har ikke stemmeret før de er fyldt 14 år.

 

§ 5.

 

Et medlem af bestyrelsen repræsenterer ungdomsudvalget i Dragør Sejlklubs bestyrelse. Udvalget vælger selv deres formand.

Ungdomslederen inviteres med, når der er relevante ungdomsemner på dagsordenen.

Om afdelingens virksomhed aflægges beretning enten skriftligt i Dragør Sejlklubs medlemsblad inden klubbens ordinære generalforsamling eller på den ordinære generalforsamling.

 

§ 6.

 

Ethvert medlem af ungdomsafdelingen skal rette, sig efter de anvisninger, der gives m.h.t. sikkerhedsbestemmelser, sejladsområder m.v.

Det pålægges medlemmerne af ungdomsafdelingen at følge anvisninger og opslag, der gives af    udvalget eller bestyrelsen. Såfremt disse anvisninger m.v. ikke følges kan det medføre karantæne eller udelukkelse fra sejlklubben.

Ethvert medlem er forpligtet til at holde sit fartøj/jolle i forsvarlig stand og rette sig efter de anvisninger, der gives m.h.t. liggepladser, disses renholdelse samt benyttelse af bådebro ved jollepladsen. Findes en jolle ikke i forsvarlig stand, kan det nægtes tilladelse til at sejle for afdelingen, ligesom det kan nægtes plads på jollepladsen.

 

§ 7.

 

Udmeldelse af klubben og adresseforandring skal skriftlig meddeles kassereren.

 

§ 8.

 

Ungdomsafdelingens medlemmer er, foruden disse vedtægter, underkastet de til enhver tid   gældende love for Dragør Sejlklub.

 

§ 9.

 

Ungdomsafdelingens ophævelse kan vedtages af Dragør Sejlklubs generalforsamling med to tredjedeles majoritet.

 

§ 10.

 

Disse vedtægter træder i kraft den 1. marts 2017. 

 

BESTYRELSEN

for

DRAGØR SEJLKLUB