DS SEJLADSBESTEMMELSER 2023

SEJLADSBESTEMMELSER 

DRAGØR SEJLKLUBS TIRSDAGSSEJLADSER 

 

1. Regler 

Der sejles efter ISAF’s Kapsejladsregler for 2021-2024 samt nærværende sejladsbestemmelser. 

2. Tidsskema 

Fra 1. tirsdag i maj til og med sidste tirsdag i juni afgives varselssignal kl. 18:55. 

juli måned sejles der kun provisorisk efter individuel aftale bådene i mellem. 

Fra 1. tirsdag i august til og med sidste tirsdag i august afgives varselssignal kl. 18:55. 

Fra 1. tirsdag i september og resten af sæsonen afgives varselssignal kl. 18:25. 

Klubmesterskabet sejles næstsidste weekend i september (i 2022 således den 23. og 24. september). 

Sæsonens afsluttende sejlads sejles så vidt muligt sidste tirsdag i september, hvorefter årets samlede resultater (”Ligaen”) præsenteres.

3. Banen

3.1 Banemærker 

 

Start- målområde – indtil ½ sm fra 

55° 35,1’ 

12° 43,32’

Rød tønde FL.R.5s (16) 

55° 33,04’ 

12° 42,52’

Rød tønde FL.R.3s (14) 

55° 33,90’ 

12° 42,40’

Rød tønde FL.R.5s (12) 

55° 34,65’ 

12° 42,28’

Rød tønde FL.R.3s (10) 

55° 35,41’ 

12° 42,18’

Rød tønde FL.R.5s (8) 

55° 36,16’ 

12° 42,07’

Rød tønde QR (6) 

55° 36,91’ 

12° 41,97’

Kompasafmærkning YBY (vest) 

55° 35,70’ 

12° 43,11’

Mærke udlagt af DS 

55° 34,97’

12° 45,42’

Mærke udlagt af DS 

55° 33,91’ 

12° 43,97’

Yderste røde havnevager 

55° 35,69’ 

12° 41,17’

Udlagt mærke i vindøjet

 

 

Mærke udlagt af DS 

(ligger mellem mærke 8 og 9)

55º34,38 

12º44,80

3a

Grøn tønde FL.G.5s (13) 

55° 34,65’ 

12° 41,99’

4a

Grøn tønde FL.G.3s (11) 

55° 35,40’ 

12° 41,87’

5a

Grøn tønde FL.G.5s (9) 

55° 36,16’ 

12° 41,80’

6a

Grøn tønde QG (7) 

55° 36,89’ 

12° 41,68’

Datum WGS 84 

 

3.2 Omsejling

Banen udlægges under hensyntagen til vejrliget af dommerne og signaleres ved brug af nummertavler som angivet ovenfor, dog senest ved varselssignalet.

Der sejles fortrinsvis op/ned-baner. Ved flere omgange fungerer startlinjen som ”gate” (startlinjen krydses i retning fra sidste mærke, hvorefter der foretages runding af enten dommerbåd eller mærke) og talstander angiver fortsat sejlads. Op/ned-baner omsejles altid bagbord rundt. 

Der kan eventuelt gennemføres flere op/ned-baner (sejladser) på samme aften. Varsel for næste sejlads vil da blive givet umiddelbart efter at sidste båd i sidste start har krydset mållinjen.

Dommerne kan undtagelsesvist vælge andre banetyper, såfremt dette findes hensigtsmæssigt. Omsejlingsretningen kan være enten bagbord rundt (signaleres ved rødt flag) eller styrbord rundt (signaleres ved grønt flag).

4. Starten

4.1 Startprocedure

Varselssignal: 5 min. før start hejses varselssignalet (talstander 1 for 1. løb, talstander 2 for 2. løb og så fremdeles, hvis behovet skulle opstå) og der afgives et lydsignal. 

Klarsignal: 4 min. før hver start hejses klarsignalet (signalflag P), og der afgives et lydsignal. 

Et-minut-signal: Klarsignalet (signalflag P) nedhales, og der afgives et lydsignal. 

Startsignal: Varselsignal nedhales, og der afgives et lydsignal. Varselssignal for evt. efterfølgende start sættes. 

Fælles starttidspunkt for flere starter angives ved, at de pågældende starters varselssignaler (talstandere) sættes samtidig. 

4.2 Harestart

I tilfælde af afbud fra dommerbåden kan kapsejladsudvalget beslutte at bruge harestart. Proceduren i dette tilfælde er:

·       der udpeges en hare blandt feltets mindste både

·       øvrige deltagere oplyses om valgte båd (man er selv ansvarlig for at holde sig i nærhed af startmærke 0, så man kan prajes)

·       på det for årstiden gældende starttidspunkt vil haren starte på bagbord halse ved startmærke 0

·       alle andre både starter på styrbord halse ved at passere agten om haren

·       haren fortsætter på bagbord halse til alle andre både har passeret dens kølvand, dog højest i 3 minutter. 

5. Startlinje 

Startlinjen placeres mellem et udlagt mærke og orange flag på dommerbåden. Der kan være udlagt begrænsningsmærke.

Dommerbåden placeres til luv for startende både på styrbord halse, med mindre særlige omstændigheder gør det fordelagtigt at lægge den til bagbord.

Dommerne har mulighed for at lave startområde tæt på havnen i ekstraordinære tilfælde, eksempelvis ved hård vestlig vind. Mærke H bruges i dette tilfælde som startmærke.

Hvis startlinjen placeres ved mærke H og næste rundingsmærke er mærke 3, 4, 5 eller 6, sejles der til de grønne tønder, altså 3a, 4a, 5a eller 6a.

6. Afkortning af banen 

Banen kan afkortes ved ethvert rundingsmærke. Dette signaleres ved signalflag S og to lydsignaler, jf. regel 32. 

7. Baneforlængelse 

Ved baneforlængelse skal mållinjen passeres i retningen fra sidste mærke før de nye ben sejles (mållinjen betragtes da som gate – se definition under 3.2). 

Der afgives følgende signaler:

Forlængelse af 1. start: Talstander 1 + nummertavle 

Forlængelse af 2. start: Talstander 2 + nummertavle 

Forlængelse af 3. start: Talstander 3 + nummertavle 

Forlængelse af flere starter: Talstandere + nummertavler

Hvis mærke H er brugt ved målgang og banen forlænges herfra til mærke 3, 4, 5 eller 6, sejles der til de grønne tønder, altså 3a, 4a, 5a eller 6a.

8. Mållinjen 

Mållinjen ligger mellem udlagt mærke eller et banemærke (se punkt 6) og orange flag på dommerbåden. Et eventuelt begrænsningsmærke behøver ikke at blive respekteret ved målgang. Mållinjen skal passeres i retning fra sidste banemærke. 

Dommeren har mulighed for at lave målområde tæt på havnen i ekstraordinære tilfælde, eksempelvis ved hård vestlig vind.

Ved harestart eller manglende dommerbåd foretages målgang ved passage af nord-syd linje med mærke H om bagbord inden for en afstand af 2 bådslængder. Bådene noterer selv deres måltidspunkt, som efterfølgende meddeles til kapsejladsudvalget.

9. Tidsbegrænsning 

Banen udlægges således, at der opnås minimum 1½ times sejlads – dog kortere, hvis der sejles flere op/ned-baner på samme aften.

Ingen både vil blive taget i mål senere end 2 timer efter start. 

10Protester 

Protester behandles af kapsejladsudvalget iht. kapsejladsreglerne efter sejladsen i klubhuset. Frist for indgivelse af protest udløber ½ time efter dommerbåden er i havn. Husk at enhver kan rette sin fejl som beskrevet i regel 44.1. Dog ændres straffen til at foretage en 360° vending (en stagvending og en bomning).

11. Resultater 

Der sejles efter DH-målsystemet. Ved op/ned-baner anvendes måltallene TAUDx. Ved andre banetyper anvendes måltallene TACIx. 

Alle deltagende både er forpligtet til at opdatere deres stamdata i websejler.dk, da måltallene tages direkte herfra ved sæsonens begyndelse. Tilsvarende skal kapsejladsudvalget informeres, såfremt måltallene ændres i løbet af sæsonen. 

Resultaterne læses op i klubhuset efter sejladsen og publiceres på Manage2Sail. Der tildeles præmier for hver 3. startende båd i hvert løb. 

Kapsejladsudvalget kan ved forudgående meddelelse indføre lokalt handicapsystem.

12. Begrænsninger 

Der må sejles i sejlrenden, men der skal tages størst muligt hensyn til erhvervstrafikken, og søvejsreglerne er gældende. 

13. Radiokommunikation 

VHF-kanal 72 benyttes under sejladserne.  

14. Deltagere som ikke er medlemmer af Dragør Sejlklub 

Kapsejladsudvalget kan godkende deltagelse af både, hvis ejer ikke er medlem af Dragør Sejlklub.  

 

 

Sejladsbestemmelser revideret april 2022

Kapsejladsudvalget