Dragør Sejlklub stiftet 1922

Dragør Sejlklub holder til i det hus, der officielt hedder Greisens Pakhus, som ligger på Nordre Mole i Dragør Havn. Dragør Sejlklub erhvervede ejendommen i 1949. Dragør Sejlklub har Sejlerskole med klubbens egne både, en ugentlig kapsejlads om tirsdagen og ugentlig træning for børn og unge i egne og klubbens joller om mandagen. Klubben havde i mange år et medlemsblad, men dette er nu erstattet af et Månedsbrev omhandlende stort og småt og som udsendes via e-mail til alle medlemmer, sponsorer m.fl.

 

Den 3. september 1922 fandt den første kapsejlads sted ud for Dragør. Ikke med både, som man kender i dag, men med kragejoller med gaffel- og sprydrig samt topsejl og klyver. Til sejladsen var tilmeldt 18 Dragør-både og 2 fra Kastrup.

 

Den 12. september samme år indkaldte arrangørerne af ovennævnte kapsejlads til et møde i Dragør Borgerforening med det formål at stifte en Dragør Sejlklub. Forud for mødet var allerede udarbejdet love, som blev fremlagt og efter små ændringer vedtaget. Efterfølgende valgtes en bestyrelse, og Dragør Sejlklub var stiftet. På mødet blev det også vedtaget, at klubbens stander skulle være trekantet, rød og med bogstaverne DS i hvidt, og sådan har den set ud siden.

 

På et medlemsmøde i 1932 forelagde formanden bestyrelsens tanker om bygning af klubhus på nordre mole. Man havde fået tilbudt S/S ”Kronborg”s førerkahyt, men på grund af klubbens stramme økonomi diskuteredes der frem og tilbage om køb af kahytten. Flere af de fremmødte lovede imidlertid at tage del i arbejdet og andre lovede at skaffe både materialer og midler, og det blev derfor ved afstemning vedtaget at købe næste dag.

 

På et møde i klubhuset den 25. juni 1934 mellem bestyrelsen og 18 drenge, som var indbudt, stiftedes juniorafdelingen. Formanden aflagde tiden derefter besøg i Hellerup Sejlklub for at orienteres om forholdene der, og ligeledes søgte man oplysninger i Furesøens Yachtklub, som også havde en ret stor juniorafdeling. I årene efter erhverves som øvelsesbåde først en kragejolle og efterfølgende en juniorbåd.

 

I 1940 forhandlede klubbens bestyrelse med myndighederne om sejlads i Sundet, men sejlads ved Amagers kyster kunne ikke komme på tale, og klubbens aktiviteter var under 2. verdensskrig begrænsede.

 

I slutningen af 1940’erne oplevede klubben en stor medlemstilgang og klubhuset (førnævnte kahyt) var ved at blive noget trang På en generalforsamlingen i 1949 fik bestyrelsen bemyndigelse til at forhandle om køb af Greisen's Pakhus ved Nordre Mole. Et hus opført i 1863 bygget på kampestensfundament. Dette var nok den hidtil største beslutning i klubbens historie. Efter ombygning ved hjælp af en masse frivillig arbejdskraft kunne det nye klubhus indvies den 7. maj 1950.

 

De senere års fælleskapsejladser kulminerede i 1951 med 245 anmeldte både til start på 3 baner, og i de følgende år havde klubben stor fremgang af medlemmer og derigennem også forøgelse af både - i særdeleshed Piratjoller. I en periode var der over 40 Piratjoller, og forskellige sejlere fra Dragør stod i løbet af 1950- og 1960’erne flere gange øverst på sejrskamlerne, når kapsejladser for disse joller var afviklet.

 

I midten af 1960’erne fik klubhuset installeret centralvarme, og der blev i løbet af dette årti bygget en del både til klubbens medlemmer. Således blev der fx bygget 12 BB-joller, 8 Piratjoller, 3 4,4-meter både og et ukendt antal Optimistjoller.

 

I begyndelsen af 1970’erne var det som i så mange andre byer også i Dragør ved at være et problem med det stadigt stigende antal lystbåde. Efter færgehavnens udvidelse var der tanker fremme om at udnytte området mellem færgelejet og Dragør Fort til badestrand, men Dragør Sejlklubs bestyrelse havde en anden plan. Der skulle være lystbådehavn, og med kommunens velvillighed blev den nuværende ”nye” lystbådehavn planlagt og etableret.

 

Men et nyt ”problem” dukkede op. Hvor skulle Dragør Sejlklub høre til? Gammel eller ny havn. Det stærkeste ønske var – begge steder i én klub. Tankerne var, at hovedklub-huset skulle ligge i ny havn, mens klubhuset i gammel havn skulle være ungdomsafdeling i tilknytning til det beskyttede farvand mellem Dragør og Københavns lufthavn.

 

Op gennem 1970’erne arbejdede klubbens bestyrelse med planer om etablering af nye faciliteter på landarealet mellem de to havne. En af planerne omfattede et fælles klubhus for havnerelaterede klubber. Planerne blev ikke realiseret, da kommunens planer for arealet ikke var på plads, og byggemodning ikke kunne gennemføres indenfor en overskuelig årrække.

 

I Dragør Sejlklub opstod så tanken om at købe et fyrskib, der skulle placeres mellem de to havne. På en ekstraordinær generalforsamling vedtog medlemmerne, at forsøge at erhverve motorfyrskib nr. 2 ”Læsø Trindel”, der var blevet udbudt til salg. Dette skete på en auktion hos Søværnets Materielkommando på Holmen i august 1978, og forude ventede nu 5 år med hårdt arbejde. På trods af stor entusiasme og mange frivillige hænder, kuldsejlede projektet, og kun på grund af hjælp fra kommunen og en lang række medlemmers kontante indskud, kunne klubben til sidst klare alle sine gældsforpligtelser, og undgå en betalingsstandsning. Fyrskibet kom efterfølgende til Nyhavn og har så vidt vides senere mødt sit endeligt i Polen.

 

Midt i alle problemerne var der alligevel plads til sejlsport. I 1982, da klubben havde 60 års fødselsdag, afholdt Dragør Sejlklub europamesterskabet for Soling.

 

Op gennem 1980’erne slikkedes de økonomiske sår, og bestyrelsen gjorde et stort arbejde med at få Dragør Sejlklub genrejst. Både økonomisk og medlemsmæssigt. Gennem annoncering osv. lykkedes det at værge en del nye medlemmer og i midten af 1980’erne satte medlemstallet rekord med 494 medlemmer. For at få klublivet i endnu højere omdrejninger, forsøgtes det også at etablere sejlerkro/cafeteria i klubhuset, men dette holdt desværre ikke længe.

 

Heldigvis havde klubben også i de år et aktivitetsudvalg, hvis medlemmer altid beredvilligt stillede op og bl.a. sørgede for, at der blev serveret varm mad efter de ugentlige aftenkapsejladser. Og ved markeder og lignende har aktivitetsudvalgets medlemmer m.fl. også flere gange tjent en ikke ubetydelig skilling til klubben.

 

Igennem de seneste 10-20 år har det, udover det klublivet og deltagelse i diverse kapsejladser i ind- og udlandet, især været ungdomsarbejdet og sejlerskole, der har været satset på. For som i mange andre klubber er en af de helt store udfordringer at fastholde de unge, når de vokser ud af optimistjollerne. Sejlerskolen medvirker til at udbrede sejlsportens fremme, som er en del af klubbens formålsparagraf, og har de seneste år fået lokket mange nye medlemmer til.

 

En anden del af klubbens formålsparagraf er at afholde kapsejladser, og klubben har siden 2010 haft en ambition om en gang om året at være vært ved et større nationalt eller internationalt kapsejladsarrangement. En ambition klubben er lykkedes med og fortsat forfølger.

 

I vinteren 2013/2014 blev klubhuset grundigt renoveret, og der blev indgået en lejeaftale med en restauratør, således at Dragør Sejlklubs klubhus nu også rummer Café Dragør Sejlklub med en sublim beliggenhed lige i vandkanten ved Dragør Havns nordre mole. Men med café og de mange aktiviteter kunne det hurtigt konstateres, at klubhuset ikke var tidssvarende og særligt ikke, hvad angik toilet- og badeforhold. Med økonomisk støtte fra kommunen og andre samt brug af klubbens egne midler gennemgik klubhuset en større ombygning og modernisering i 2019/2020. Og således var rammerne ved at være tæt på det optimale for en klub af Dragør Sejlklubs størrelse, da klubbens medlemmer i september 2022 kunne fejre klubbens 100 års fødselsdag.